REGULAMIN PRZECHOWALNI OPON

Nasze serwisy znajdziesz w nastepujących miastach :

TARGUM Sp. z o.o.
ul. Racławicka 3
39-300 Mielec

Filia 1
ul. Wolności 44A/2
39-300 Mielec

Filia 2
ul. Św.Barbary 16
39-400 Tarnobrzeg

Filia 3
ul. Zajezierze 1
33-230 Szczucin

Filia 4
ul. Szkotnik 2B
33-100 Tarnów

Kliknij tu, aby zobaczyć dokładne dane kontaktowe naszych serwisów

REGULAMIN PRZECHOWALNI OPON TARGUM Mielec Róg, Zieliński Sp. J.

 

 §1

 1. Składający przekazuje, a Przechowawca przyjmuje na przechowanie przedmioty zgodnie ze specyfikacją jak na kwicie depozytowym.
 2. Przechowawca nie przyjmuje na przechowanie śrub, kołpaków oraz innych  drobnych przedmiotów.
 3. Przyjęcie na przechowanie zostanie potwierdzone sporządzonym przez strony kwitem depozytowym, zawierającym opis składanych rzeczy.
 4. Przechowawca zobowiązuje się zachować w stanie nie pogorszonym powierzone mu rzeczy, a składający zobowiązuje się do zapłaty ustalonego wynagrodzenia.

 §2

 1. Umowa przechowania zawarta zostaje na okres sześciu miesięcy od dnia przyjęcia na przechowanie.
 2. Ze względu na nieprzewidywalne warunki atmosferyczne (np. wydłużony okres zimowy) czas przechowania powierzonych opon (kół) powyżej okresu na który została zawarta to trzy miesiące i do tego czasu nie będzie naliczana dodatkowa opłata.
 3. W przypadku opóźnienia składającego w odbiorze opon powyżej trzech miesięcy, zobowiązany on będzie do zapłaty za kolejny sezon liczony od dnia pierwotnie wyznaczonego terminu odbioru, w kwocie obowiązującej wg cennika z dnia od kiedy rozpoczyna się kolejny sezon (automatyczne przedłużenie umowy na kolejne 6 miesięcy).
 4. Składający udziela niniejszym pełnomocnictwa Przechowawcy do usunięcia rzeczy z miejsca przechowania z chwilą upływu 1-go roku od terminu odbioru oznaczonego powyżej.

 §3

          Przechowawca nie może, bez zgody Składającego używać przedmiotu przechowania oraz nie może oddać rzeczy na przechowanie innej osobie.

 §4

         Składający zobowiązuje się do zapłaty Przechowawcy wynagrodzenia w wysokości zgodnej z aktualnym cennikiem, za łączny okres przechowania. Wynagrodzenie z przechowania uiszczane jest przez Składającego z góry.


 §
5

 1. Składający ma prawo w każdym czasie odebrać przedmiot przechowania, zobowiązany jest jednak, do zapłaty wynagrodzenia
  za cały okres na jaki została zawarta niniejsza umowa.
 2. Podstawą wydania opon Składającemu przez Przechowawcę jest zwrot przez Składającego oryginału kwitu depozytowego.
 3. W przypadku zagubienia kwitu depozytowego wydanie nastąpi na podstawie dowodu rejestracyjnego, którego dane będą pokrywały się z informacją dobrowolnie orzeczoną w chwili złożenia depozytu przez Składającego.
 4. Składający zwalnia Przechowawcę z jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej za wydanie przechowywanych opon osobom trzecim za zwrotem oryginału pokwitowania depozytowego.

 §6

         W przypadku powstania jakiejkolwiek szkody nie przewiduje się zwrotu pieniędzy, lecz wymianę przedmiotu przechowywania na odpowiadający parametrom przedmiotu powierzonego Przechowawcy.


 §7

 1. W celu realizacji przedmiotu Umowy Przechowawca może gromadzić i przetwarzać dane osobowe Składającego konieczne do realizacji przedmiotu Umowy. Dane osobowe mogą obejmować: imię i nazwisko, datę urodzenia, numer telefonu, numer PESEL, adres, Numer NIP oraz wszelkie podobne informacje.
 2. Zasady dotyczące przetwarzania danych i ochrony prywatności przez Przechowawcę są zamieszczone na stronie: www.targum.com.pl

 §8

 1. Zmiany niniejszej umowy, pod rygorem nieważności, wymagają zachowania formy pisemnej.
 2. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku ze stosowaniem niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwe dla siedziby Przechowawcy sądy powszechne.