REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

 Postanowienia ogólne:

 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „regulaminem”, określa zasady przeprowadzenia oraz udziału w Programie Lojalnościowym zwanym dalej „programem”, adresowanym do klientów serwisu oponiarskiego TARGUM oraz serwisów partnerskich, zwanych dalej „serwisami”. Regulamin definiuje zasady przyznawania, wydawania, odejmowania, reklamowania i unieważniania punktów naliczanych w związku z zakupem produktów i usług świadczonych w ww serwisach oraz zasady wymiany punktów na nagrody.
 2. Organizatorem Programu jest TARGUM Mielec Sp. z o.o. Sp.k., zwana dalej „Organizatorem”, która zarządza Programem poprzez specjalny system informatyczny zwany „systemem”.
 3. W Programie mogą brać udział klienci wszystkich serwisów, będący pełnoletnimi osobami fizycznymi, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwani dalej „Uczestnikami”.
 4. W Programie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, właściciele i pracownicy sklepów oraz ich małżonkowie, wstępni, zstępni i rodzeństwo.
 5. Program realizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i trwa od dnia 01.03.2013 r do odwołania, którego termin zostanie podany przez Organizatora do wiadomości uczestników z co najmniej 3-miesięcznym wyprzedzeniem za pośrednictwem informacji wywieszonych w serwisach, umieszczonych na stronie internetowej Organizatora www.targum.com.pl.
 6. Regulamin dostępny jest w biurze Organizatora oraz na stronie internetowej www.targum.com.pl.
 7. Adres do korespondencji z Organizatorem w sprawach związanych z programem, zwany dalej „adresem Organizatora” jest następujący: TARGUM Mielec Sp. z o.o. Sp.k., ul. Racławicka 3, 39 – 300 Mielec.

Warunki przystąpienia do Programu:

 1. Warunkiem przystąpienia do programu jest wypełnienie w sposób, czytelny formularza oraz złożenie go w dowolnym serwisie obsługującym program. Wypełniając formularz Uczestnik wyraża zgodę na zasady regulaminu i zobowiązuje się je przestrzegać. Uczestnik wyraża także zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz na komunikowanie się z Uczestnikiem drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną w celach związanych z programem oraz promocją innej działalności Organizatora.
 2. Udział w programie jest dobrowolny.
 3. Podanie danych osobowych w zakresie określonym w regulaminie jest niezbędne do wzięcia udziału w programie.
 4. Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy zawiera następujące dane Uczestnika: imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, e-mail, datę wypełnienia formularza (czyli datę przystąpienia do Programu) oraz podpis Uczestnika.
 5. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy Uczestnik przekazuje w serwisie sprzedawcy.
 6. Za datę przystąpienia do programu przyjmuje się datę wypełnienia formularza zgłoszeniowego przez Uczestnika.
 7. Naliczanie punktów rozpoczyna się z chwilą przystąpienia do programu.
 8. Uczestnik może przystąpić do programu w dowolnym momencie jego trwania.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie, nieczytelnie lub nieprawidłowo wypełniony przez Uczestnika formularz zgłoszeniowy. Formularze wypełnione błędnie, nieczytelnie lub nieprawidłowo, nie będą skutkowały przystąpieniem do programu.
 10. Uczestnik ma prawo do wglądu do treści swoich danych osobowych oraz żądania ich zmiany, aktualizacji lub usunięcia poprzez pisemną prośbę skierowaną do Organizatora. Żądanie usunięcia danych osobowych równoznaczne jest z rezygnacją z uczestnictwa w programie

Karta Uczestnika

 1. Uczestnik przystępujący do programu otrzymuje kartę, która posiada numer przypisany konkretnemu Uczestnikowi programu.
 2. Karta jest niezbywalna i pozostaje wyłączną własnością Organizatora.
 3. Karta nie jest kartą kredytową, bankomatową czy płatniczą.
 4. Karta wydawana jest Uczestnikowi bez pobierania z tego tytułu opłaty.
 5. Uczestnik może posiadać wyłącznie jedną kartę aktywną uprawniającą do naliczania punktów i wymiany ich na nagrody. W przypadku, gdy Uczestnik lub osoba posiada więcej niż jedną kartę aktywną zarejestrowaną, Organizator uprawniony jest do unieważnienia wszystkich kart tego Uczestnika, co oznacza anulowanie zapisanych na kratach punktów programu. O powyższym Organizator niezwłocznie powiadomi Uczestnika pocztą elektroniczną lub listem poleconym.
 6. Karta służy do gromadzenia punktów na koncie Uczestnika i umożliwia wymianę punktów na nagrody.
 7. Karta może być używana wyłącznie przez Uczestnika. Karta nie może być udostępniana innym osobom.
 8. W przypadku powzięcia przez personel serwisu wątpliwości co do autentyczności karty, może być ona zatrzymana. W takim przypadku naliczanie punktów zostanie wstrzymane aż do wyjaśnienia wątpliwości.
 9. Każda karta Uczestnika jest ważna nie dłużej niż przez okres trwania programu.
 10. Uczestnik powinien okazać swoją kartę sprzedawcy w sklepie przed dokonaniem zakupu towarów pod rygorem odmowy przyznania punktów.
 11. W przypadku zniszczenia, zagubienia, lub kradzieży karty Uczestnik powinien zgłosić ten fakt w formie pisemnej Organizatorowi, który w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania takiego zgłoszenia wystawi Uczestnikowi odpłatny duplikat karty w cenie 10,00 zł brutto. Jednocześnie karta oryginalna zostaje dezaktywowana.

Przyznawanie punktów

 1. Organizator przyznaje punkty na konto Uczestnika za nabycie produktów i usług świadczonych przez Organizatora.
 2. Wymiana punktów na gotówkę jest wykluczona.
 3. Warunkiem przyznania punktów jest wręczenie przez Uczestnika swojej karty sprzedawcy w serwisie, zanim Uczestnik nabędzie produkty lub usługi objęte programem (przed zamknięciem transakcji). Późniejszy zapis punktów na podstawie paragonów lub innych dowodów dokonanego zakupu nie jest możliwy.
 4. Punkty przyznawane są wyłącznie pod warunkiem dokonania pełnej zapłaty za zakupione towary i usługi.
 5. Punkty przyznawane są według następującego przelicznika: każde wydane 10 zł odpowiada 1 punktowi. Nie dolicza się do konta punktów niepełnych; w przypadku, gdy wartość zakupów będzie równa niepełnej sumie punktów, będą one zaokrąglane w dół.
 6. Uczestnik może zawsze sprawdzić ilość zgromadzonych na swoim koncie punktów za pośrednictwem sprzedawcy w serwisie.
 7. Uczestnik, który zostanie wykluczony z programu, traci zgromadzone punkty.
 8. Punkty przyznane w wyniku błędu systemu informatycznego lub pomyłki pracowników Organizatora bądź pracowników sklepów zostaną anulowane.
 9. Uczestnik może w dowolnym momencie zrezygnować z uczestniczenia w programie poprzez złożenie u Organizatora pisemnego oświadczenia opatrzonego własnoręcznym podpisem. Z chwilą złożenia takiego oświadczenia wszystkie punkty zgromadzone na koncie uczestnika zostaną anulowane, a jego dane osobowe usunięte ze zbioru danych.

Wymiana punktów na nagrody

 1. Wszelkie nagrody oraz zasady ich wydawania są poddane warunkom i ograniczeniom zawartym w aktualnym katalogu nagród lub innych materiałach opublikowanych przez Organizatora. Punkty mogą być wymieniane wyłącznie na nagrody wymienione w aktualnym katalogu nagród. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany katalogu nagród. Nowy katalog obowiązuje od daty podania informacji o zmianie do wiadomości Uczestników na stronie internetowej organizatora - www.targum.com.pl.
 2. Zamówienie nagrody może być złożone jedynie przez Uczestnika za pośrednictwem sprzedawcy w serwisie
 3. Uczestnik może żądać wymiany punktów na nagrody, jeżeli posiada ważną kartę oraz zebrał liczbę punktów wystarczającą do wymiany na określoną nagrodę. Punkty można wymieniać na nagrody jedynie za sumę punktów zgromadzonych na jednej karcie.
 4. W przypadku wymiany punktów na nagrody, Organizator odejmie ilość punktów odpowiadających nagrodzie z konta uczestnika.
 5. Wszystkie nagrody oferowane są w miarę dostępności. Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania lub wycofania nagrody z katalogu nagród.
 6. Otrzymane nagrody nie podlegają wymianie na inne.
 7. Organizator zastrzega, że opisy nagród (w tym zdjęcia) prezentowane w katalogu nagród lub innych materiałach opublikowanych przez Organizatora, wskazują wyłącznie na rodzaj nagrody i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 8. Zamówienia na nagrody można składać jedynie w czasie trwania programu. Zamówienia złożone po jego zakończeniu nie będą realizowane.
 9. W przypadku otrzymania przez Uczestnika nagrody uszkodzonej lub niepełnowartościowej może on zażądać jej wymiany na egzemplarz pełnowartościowy. Przy odbieraniu nagrody Uczestnik jest zobowiązany do zbadania jej stanu, jakości i ilości pod rygorem utraty prawa do jej reklamowania.

Postanowienia końcowe

 1. Administratorem danych osobowych pozyskiwanych i przetwarzanych w związku z udziałem uczestników w programie jest Organizator.
 2. Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu w czasie jego trwania. Wszelkie zmiany regulaminu będą obowiązywały od daty ich wprowadzenia przez Organizatora.
 3. W przypadku wprowadzenia zmian w regulaminie, Organizator każdorazowo zawiadomi o nich Uczestnika poprzez udostępnienie ujednoliconego tekstu zmienionego regulaminu w serwisach i na stronie internetowej Organizatora lub
  za pośrednictwem innych środków.
 4. Organizator może wykluczyć Uczestnika z programu ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli nie przestrzega on niniejszego regulaminu. W takim wypadku Uczestnik zostanie niezwłocznie powiadomiony o wykluczeniu pocztą elektroniczną lub listem poleconym.
 5. Niniejszy regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego.
 6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z programem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.